دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

سایت دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

برگزاری نشست‌ تخصصی اشارات

برگزاری نشست‌ تخصصی اشارات

آقای علیرضا فتاح، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، پژوهشگر و مدرس ادبیات مهمان این هفته نشست اشارات هستند.
ایشان درباره نسبت ادبیات و سیاست در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران صحبت خواهند کرد.